Vekâletname

Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takipler ile dava/icra takipleri hariç sağlanacak hukuki yardımlardan dolayı T.C. yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak menfaatlerimi korumaya, karşı taraf ile görüşme ile birlikte yazılı veya sözlü anlaşmalar (sulh, borç yapılandırması, dava ve icradan vazgeçme ) yapmaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık ve bilirkişi göstermeye, gerektiğinde gösterilen tanık ve şahitlerin dinlenilmesinden vazgeçmeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname/ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye kabul veya redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde bulunmaya ve raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler talep etmeye ve kararlar aldırmaya, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri, Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ile İcra Dairelerinde, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yaptırmaya, işleri takibe, murafaaya, temyiz talebi ile karar düzeltme talebinde bulunmaya veya vazgeçmeye, yargılamanın iadesini istemeye, hakim, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalarına katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, adli sicilden sabıka kaydı almaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, tapu daireleri, il ulaştırma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, alacağı ve icra dosyasını temlik almaya, temlik vermeye, ahzu kabza sulh ve ibraya, aldığı paraları elinde tutmaya ve gerektiğinde yargı gideri olarak harcama yapmaya, adıma anlaşmalar yapmaya, para makbuzu düzenlemeye, davadan ve temyizden feragata, davaları kabule, icra satışlarına iştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya/çekmeye, vekaleten çek/senet/bono ciro/keşide etmeye, mal beyanında bulunmaya, bankalardan kanuni çek bedelini tahsil etmeye, üçüncü kişi ve kuruluşlarla kira sözleşmesi yapmaya ve bedelini tahsil etmeye, kira aktini sonlandırmaya bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, bu yetkileri birlikte ve ayrı ayrı kullanmak üzere; İstanbul Barosu avukatlarından E-5 Karayolu Güney Yan Yol Merkezefendi Mah.Tercüman Sitesi A-1 Blok Kat:3 D:15 Cevizlibağ Topkapı-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Davutpaşa Vergi Dairesi 6860218894 Sicil No’da kayıtlı olan T.C.26071135892 Kimlik Nolu Av.Mehmet Faruk ÖZEN ve yine Davutpaşa Vergi Dairesi 9140168817 Sicil No’da kayıtlı olan T.C.15037689920 Kimlik Nolu aynı adreste faaliyette bulunan Av.Ömer ÜNLÜ birlikte ve ayrı ayrı hareket etmek üzere tarafımızdan vekil tayin edildi.

 

Vekalet Veren:

 

Vekâletnameyi indirmek için tıklayın.