TCK 43-Zincirleme Suç-TCK 61 Temel Ceza

T.C.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi

2013/22753 E. 2015/29912 K.11 – 2012/197119 Teb.No

INCELENEN KARARIN;

Mahkemesı                : Istanbul Anadolu 15. (Kartal 2.) Asliye Ceza Mahkemesi

Tarıhı                         : 24/04/2012

Numarası                   : 2011/943 (E) ve 2012/417 (K)

Müşteki                      : T…..U…..

Vekili                         : Av.M.Faruk ÖZEN

Sanık                          : T…..K…..

Suç                             : Resmi belgede sahtecilik

Hüküm                      : Mahkumiyet

Temyız Eden             : Sanık ve katılan vekili

Teb.Düsünce             : Bozma

YARGITAY İLAMI

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine incelenen dosya içeriğine göre katılan vekilinin ve sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine: ancak; 5237 sayılı TCK’nun 43. maddesinin uygulanabilmesi için “bir suç isleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karsı aynı suçun birden fazla işlenmesi” gerektiği, sanığın katılana ticari alış veriş karşılığında dört sahte çek verdiği olayda, belgelerin farklı tarihlerde düzenlendiğine veya kullanıldığına dair dosyada delil olmaması karsısında, bu husus aydınlatılarak aynı anda verildiğinin tespiti durumunda zincirleme suçu oluşturmayıp tek suç oluşturacağının kabul edilmesi gerektiği, birden çok sahte belgenin düzenlenmesi/kullanılması olgusunun ise 5237 sayılı TCK’nun 61. maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesi sırasında nazara alınabileceği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 21.10.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.