Fuar Sözleşmesi-TTK 22.Maddesi-Ücret İsteme Hakkı

T.C.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi

2014/6282 E. 2015/22 K.        

Mahkemesi    : İstanbul (Kapatılan) 19. Asliye Ticaret Mahkemesi

Tarihi             : 25/03/2013

Numarası       : 2011/142-2013/71

Davacı             : A.F.ve O. Tic. Ltd. Şti. Vek. Av. Mehmet Faruk Özen

Davalı             : T. A.San. Tic. Ltd. Şti. Vek. Av. F.D.

YARGITAY İLAMI 

Davacı vekili, 2007 yılı Elektrik Aydınlatma Makina Fuarı’na katılım konusunda müvekkili ile davalı şirketin yetkilisi arasında sözleşme imzalandığını, davalının fuar katılım bedelini ödememesi üzerine bu alacağa ulaşmak için başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, Yavuz Taydaş’ın davalı şirket çalışanı olmadığını, taraflar arasında sözleşme bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; 30.05.2007 tarihli sözleşmede dava dışı Yavuz Taydaş’ın adı ve imzasının olduğu, davalının şirket kaşesinin ve imzasının ise bulunmadığı, sözleşmenin üst kısmında adı geçenin, şirket yetkilisi olarak gösterildiği, sözleşmede davalı şirket adresi olarak gösterilen yer ile davalı şirket sicil adresinin farklı olduğu, sözleşmenin davalı şirket adına şirket yetkilisi sıfatı ile veya vekaleten imzalanıp imzalanmadığının da sözleşmeye dercedilmemiş olduğu, SGK kaydına göre, Yavuz Taydaş’ın, İlke Enerji Elek. San. Tic. Ltd. Şti. adına 15.01.2004 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınarak, 31.12.2010 tarihi itibari ile faaliyetine son verildiği ve sigortalı bildiriminde bulunulmadığı, Teknik Elektrik Postası Dergisi’nden gelen cevapta WEM 15-18 Kasım 2007 Elektrik Aydınlatma Makine Fuarı’na ilişkili olarak Tedam Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi ile dergide röportaj ve haber yapılmadığının ve ayrıca sonrasında herhangi bir tekzip olmadığının bildirildiği, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün cevabına göre de ortaklar ve şirket adresleri yönünden ortak bağ bulunduğunun tespit edilemediği, davalı tarafın, ödeme emrine itirazında davacı ile aralarında hiçbir ticari ilişkinin olmadığını beyan etttiği, faturanın ne şekilde tebellüğ edildiğinin ispatlanamadığı, davalı şirket kayıtlarında davacı yana yönelikherhangi bir borç alacak ilişkisinin olmadığı, sözleşmede şirketin ismi ya da unvanının geçmediği, sözleşmede adı geçen Yavuz Taydaş’ın davalı ile ilgisinin bulunmadığı, yetkisiz temsilcinin yaptığı sözleşmeye icazet verildiği iddiasının da gerek Teknik Elektrik Postası Dergisi cevabı, gerekse Ticaret Sicil Memurluğu’nun cevapları ile ispatlanamadığı, davacı taraf delil listesinde yemin deliline dayanmış olmakla davacı vekiline iddiasını ispat hakkının hatırlatılmasına rağmen, süresi içerisinde yemin teklifinde bulunmadığı, davanın ispat edilemediği gerekçesiyle, reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Dava, hizmet alım sözleşmesine dayalı hizmet bedelinin tahsili için girişilen takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın “Ücret İsteme Hakkı” başlıklı 22. maddesi “Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret istiyebilir. Bundan başka, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır.” hükmünü içermektedir.

Dosya kapsamından davalının markası olduğu anlaşılan “Formel” markalı ürünlerin sergilendiği bir standın Elektrokent Perpa Dergisi’nin Kasım 2007 sayısının 166. sayfasında dava konusu fuara ilişkin fotoğrafta bulunduğu görülmektedir. Yine davacı tarafça dosyaya internet adresi verilerek, çıktısı konulan röportajda davalı şirket (Tedam Aydınlatma) yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Aydın Şafak isimli kişinin, Formel markalı ürünlerle uyuşmazlığa konu fuara katıldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, mahkemece, taraflar arasında imzalandığı iddia edilen sözleşmenin davalı şirket yetkilisi tarafından imzalanmadığı anlaşılmış ise de davalı şirketin, davacı tarafça organize edilen fuarda stand hizmeti alması halinde TTK’nın 22. maddesi uyarınca bedelini ödemekle sorumlu olduğu gözetilerek, anılan fotoğraftan davalı şirketin davacıdan hizmet aldığının kabulü gerektiği gibi, röportaj veren Aydın Şafak’ın röportaj tarihinde davalı şirket yönetim kurulu başkanı, ortaklarından biri ya da çalışanı sıfatıyla bağlantısı olduğunun belirlenmesi halinde röportajın hizmetin verildiğine diğer bir kanıt olarak ta kabulü gerekir.

Bu durumda, mahkemece emsal organizasyonlarda oluşan piyasa rayicine,verilen hizmetin niteliğine ve kapsamına uygun bir hizmet bedelinin bilirkişi raporu ile belirlenip, hüküm altına alınması gerekirken, davacı tarafın bu yöndeki itirazları karşılanmadan, eksik incelemeye dayalı olarak, henüz yemin deliline sıra gelmemesine rağmen davacı tarafa yemin teklif etme hakkının hatırlatılması suretiyle sonuca ulaşılması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.