Avans Çek-İspat Külfeti-Menfi Tespit Davası

T.C.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

2012/10359 E.2012/15199 K.17.10.2012

Mahkemesi    : İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

Tarihi               : 15/06/2011

Numarası       : 2008/182-2011/372

Davacı             : Ba…. Tekstil San ve Tic Ltd. Sti vek. Av. S….. T….

Davalılar        : 1- Z…..Teks. San. ve Tic. A.S. Av.M.Faruk ÖZEN

                               2- Z…. Dıs Tic. A.S vek. Av. Av.M.Faruk ÖZEN

ÖZET : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY İLAMI

Davacı vekili, davalı Z… Dıs Ticaret A.S’ne sipariş edilen mallar nedeniyle 272.077 TL tutarlı çeklerin müvekkili tarafından ciro edilerek çek teslim bordrolarıyla bu davalıya teslim edildiğini, davalının yalnızca 54.104,71 TL’lik mal gönderdiğini, çeklerin 217.972,39TL’lik kısmının karşılıksız kaldığını, çeklerin iadesi gerekirken kendi bünyelerindeki aile sirketi olan

Ze….. Tekstil A.S’ ne ciro edildiğini, bu şirketin iyi niyetli hamil olmadığını, davalı Z….. A.S’ nin çekleri haksız olarak icra takiplerine konu ettiğini ileri sürerek müvekkillerinin borçlu olmadığının tespiti ile %40 kötü niyet tazminatının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Z….. Tekstil A.S vekili müvekkillerinin iyi niyetli hamil olduğunu, iddialarının yerinde bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. Diğer davalı duruşmalara katılmadığı gibi cevap dilekçesi de vermemiştir. Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde, davacının çeklerin avans olarak verildiği iddiasını usulüne uygun delillerle ispatlayamadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

 SONUÇ         :Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 17.10.2012 gününde oybirligiyle karar verildi.