Meskeniyet İddiası-103 Davetiyesi-Şikayetin Başlama Süresi

           

T.C.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas No          : 2015/6506

Karar No       : 2015/16605

Mahkemesi    : Bursa 5. İcra Hukuk Mahkemesi

Tarihi             : 30/12/2014 NUMARASI: 2013/909-2014/844

Davacı             : Borçlu :K……D….

Davalı             : Alacaklı :R…… T…..

YARGITAY  İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahu Başgöz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından, düzenleme tarihi bulunmayan bonoya dayalı olarak başlatılan ilamsız takibin kesinleşmesinden sonra; borçlu adına kayıtlı 23.05.2011 tarihinde haciz konulan taşınmazın satışının talep edildiği, icra müdürlüğünce satış talebinin kabulüne ancak; taşınmazın tapu kaydının celbi ve yeniden kıymet taktirinin yapılmasından sonra satış günü verilmesine karar verilmiştir. Alacaklı tarafından, bu karar üzerine, 19.08.2013 tarihinde yeniden haciz talep edilmiş, icra müdürlüğünce istem doğrultusunda şikayete konu taşınmazın haczi için Tapu Sicil Müdürlüğe yeniden müzekkere yazılmıştır. Borçlu tarafından 30.09.2013 tarihinde hacze konu edilen taşınmazın İİK’nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun “haline münasip” evi olduğunu belirterek icra mahkemesine haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu ve mahkemece ilk haciz işleminden sonra borçluya 103 davetiyesinin 23.05.2011 tarihinde tebliğ edildiği ve bu tarih itibari ile yasal 7 günlük hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Meskeniyet iddiasına dayalı haczedilemezlik şikayeti, İİK.’nun 16/1. maddesi uyarınca yasal 7 günlük süreye tabidir. Ancak bu süre meskeniyet iddiasının haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Somut olayda, taşınmaz üzerinde 2. kez, yeniden 19.08.2013 tarihinde haciz konulduğu anlaşıldığından; borçlunun haczedilmezlik şikayeti yönünden; kendisine bu hacizle ilgili olarak bir 103 haciz davetiyesi gönderilmiş ise; şikayet süresi bu tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde öğrenme tarihi itibariyle şikayetin 7 günlük sürede yapılması gerekir. Borçlu tarafından 23.10.2013 tarihinde icra dosyasından fotokobi verilmesini talep etmiş ise de; UYAP tan başvurusunun 23.09.2013 tarihinde tarandığı dikkate alındığında borçluya 103 davetiyesi gönderilmemişse; bu tarihe göre haczedilmezlik şikayeti süresinde olacaktır. O halde; mahkemece; yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın süre yönünden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ:Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.